Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Marek Molski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M-invest Marek Molski, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem Kuśnie 32A, 98-200 Sieradz, NIP 8272178176, REGON 101680287

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

 • poczty elektronicznej: dane@e-catering.net
 • poczty tradycyjnej: Kuśnie 32A, 98-200 Sieradz
 • telefonicznie: +48 507 604 518

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które Pani/Pan opublikowała/opublikował w swoim profilu w serwisie Facebook, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek),
 • dane osobowe opublikowane przez Panią/Pana w postach, komentarzach i opiniach na naszym fanpage w serwisie Facebook.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pochodzą z serwisu Facebook, którego Administratorem jest Facebook Ireland Ltd.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzania
prowadzenie fanpageimię, nazwisko, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach, postach i opiniachArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu fanpage dotyczącego działalności gospodarczej Administratora
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczejimię, nazwisko, wizerunekArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
marketing bezpośredni towarów i usług własnychimię, nazwisko, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach, postach i opiniachArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim towarów i usług własnych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymiimię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonuart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne i marketingowe, serwisy społecznościowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

W celu korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Facebook, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc. lub do innych krajów.

Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233