Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Aplikacji mobilnej o nazwie e-Catering, udostępnionej do korzystania na Urządzeniach mobilnych (dalej jako: ,,Aplikacja” lub ,,Aplikacja mobilna”) przez Marka Molskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M-invest Marek Molski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem Kuśnie 32A, 98-200 Sieradz, NIP 8272178176, REGON 101680287, zwanego dalej „Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres: kontakt@e-catering.net ,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 42 214 45 35.
 3. Aplikacja służy zamawianiu Posiłków z restauracji, które prezentują swoje menu w Aplikacji. Aplikacja ma charakter platformy, na której Usługodawca udostępnia funkcjonalności, dzięki którym Użytkownicy mogą przeglądać menu prezentowane przez poszczególne restauracje i zamawiać Posiłki wybrane spośród menu. Usługodawca wyłącznie udostępnia platformę, za pośrednictwem której Posiłki są zamawiane. Z zastrzeżeniem zapisów dotyczących składania Zamówienia przez Pracownika w imieniu Usługodawcy, Usługodawca nie jest stroną umów o przygotowanie i dostawę Posiłków. Umowy te są zawierane pomiędzy restauracją a użytkownikiem aplikacji składającym zamówienie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji mobilnej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści oraz zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, formularzy, zdjęć, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Aplikacji, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Aplikacji, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Aplikacji mobilnej, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe.
 10. Zasady świadczenia w ramach Aplikacji Mobilnej innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą e-Catering, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem m.in. Sklepu Play oraz AppStore, przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Urządzenie mobilne/Urządzenie – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM lub iOS;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która dokonała rejestracji Konta w Aplikacji, może złożyć Zamówienie oraz korzystać z pozostałych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Aplikacji;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Aplikacji, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Aplikacji, w szczególności zamawiać Posiłki, czy przeglądać swoją historię Zamówień. W Aplikacji dostępne są różne rodzaje Kont, w zależności od sposobu korzystania z Aplikacji. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Konta może się różnić w zależności od rodzaju Konta;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta poprzez interaktywny formularz udostępniony w Aplikacji. W zależności od rodzaju Konta proces Rejestracji może wymagać od Użytkownika dodatkowego działania lub zgłoszenia innego Użytkownika;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy wybranego przez Użytkownika Posiłku na zasadach wskazanych w Aplikacji oraz w niniejszym Regulaminie;

Posiłek – dania, napoje i powiązane artykuły, które Restauracja udostępnia do Zamówienia za pośrednictwem Aplikacji

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – Umowa o przygotowanie i wydanie Posiłku, zawarta pomiędzy Restauracją a Użytkownikiem lub w zależności od okoliczności, zgodnie z pkt. VII ppkt 1 zawarta przez Pracownika w imieniu Usługodawcy z Restauracją. W zależności od informacji zawartych podczas składania Zamówienia oraz wyboru Użytkownika, Restauracja może być zobowiązana również do dostawy Posiłku pod wskazany przez Użytkownika adres;

Restauracja – Użytkownik Aplikacji będący Przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii oraz posiada w Aplikacji Konto Restauracji, za pomocą którego prezentuje Posiłki w celu zawarcia Umowy;

Firma – Użytkownik Aplikacji będący Przedsiębiorcą, który uczestniczy w Programie, na mocy którego wybrane przez niego Restauracje dostarczają Posiłki zamówione w Aplikacji przez osoby upoważnione przez Firmę;

Pracownik – Użytkownik Aplikacji, posiadający Konto Pracownika, upoważniony przez Firmę do składania Zamówień w ramach Programu;

Program – współpraca pomiędzy Usługodawcą a Firmą, polegająca na dostarczaniu Pracownikom Firmy Posiłków przygotowanych przez Restauracje wybranych przez Firmę. Szczegółowe zasady Programu, w szczególności sposób przystąpienia do Programu, płatności za Zamówienia zostały określone w regulaminie Programu;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:
  1. system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 6 lub wyższej;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. aktywna i poprawnie skonfigurowana na Urządzeniu mobilnym usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.
 3. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
  1. pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa w ppkt. a powyżej,
  2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w opisie Aplikacji dostępnym w sklepie, z którego można ją pobrać,
  3. zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 4. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu. 
 5. Umowa o korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu i zakończenia procesu instalacji Aplikacji. 
 6. Umowa o korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść tej umowy.
 7. Po zawarciu umowy, o której mowa w ppkt. 5 i 6 powyżej, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji, w tym z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz Usług świadczonych w ramach Aplikacji.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać Umowę o korzystanie z Aplikacji z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Aplikacji, w ramach Konta treści, takich jak opisy, parametry i inne elementy udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Aplikacji oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne przeglądanie treści Aplikacji,
  2. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta w Aplikacji,
  3. bezpłatne umożliwienie założenia i zalogowania się do Konta za pośrednictwem zewnętrznych serwisów internetowych,
  4. bezpłatne wyszukiwanie Restauracji w Aplikacji,
  5. bezpłatne udostępnianie funkcjonalności umożliwiających ocenę Restauracji,
  6. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie:
  1. Usługi polegającej na przeglądaniu treści Aplikacji jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Aplikacji przez Użytkownika,
  2. Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika,
  3. Usługi polegającej na umożliwieniu założenia Konta lub zalogowania się do Konta za pośrednictwem zewnętrznych serwisów internetowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu odpowiednio z chwilą założenia Konta albo zalogowania się do Konta przez Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych serwisów internetowych,
  4. Usługi polegającej na wyszukiwaniu Restauracji w Aplikacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania,
  5. Usługi polegającej na udostępnieniu funkcjonalności umożliwiających ocenę Restauracji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania oceny przez Użytkownika,
  6. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Korzystanie z Usług w ramach Aplikacji jest możliwe po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego. Użytkownik, który nie posiada Konta ma możliwość wyłącznie przeglądania ekranu głównego Aplikacji oraz uzupełnienia formularza rejestracji Konta.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane w Aplikacji mobilnej. Promocje w Aplikacji nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. PRZEGLĄDANIE TREŚCI, WYSZUKIWANIE RESTAURACJI, OCENA RESTAURACJI

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Aplikacji, w szczególności informacji dotyczących Restauracji posiadających Konto Restauracji w Aplikacji, ich danych kontaktowych, a także Posiłków, cen, a także metod i czasu dostawy prezentowanych przez Restaurację.
 2. Informacje prezentowane w Aplikacji dotyczące danych kontaktowych Restauracji oraz Posiłków, a w szczególności ich składników, cen, a także metod i czasu dostawy są publikowane przez Restauracje. Usługodawca wyłącznie udostępnia platformę, na której Restauracje mogą kierować do Użytkowników treści zawierające informacje o Posiłkach, które Restauracje udostępniają do Zamówienia, w tym informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu. Usługodawca nie jest twórcą ani pomysłodawcą tych treści.
 3. Usługodawca zaleca kontakt z Restauracją wszystkim Użytkownikom posiadającym jakiekolwiek nietolerancje lub alergie pokarmowe w celu uzyskania aktualnych informacji na temat alergenów występujących w Posiłkach prezentowanych przez Restaurację.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania Restauracji prezentujących swoje Posiłki w Aplikacji. W tym celu Użytkownik korzysta z interaktywnej wyszukiwarki udostępnianej w Aplikacji. Wyszukiwarka wyświetla Restauracje przypisane do kategorii wybranej przez Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik, którego Zamówienie zostało zrealizowane ma możliwość dodania oceny Restauracji w skali udostępnianej przez Usługodawcę. W Aplikacji Usługodawca wskazuje jak należy interpretować udostępnioną skalę ocen, aby oddawała opinię Użytkownika o jakości Posiłków prezentowanych przez Restaurację.

VI. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta w Aplikacji mobilnej dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Aplikacji.
 2. Zasady tworzenia i prowadzenia Konta Restauracji i Konta Firmy zostały wskazane w odrębnych regulaminach dotyczących świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Restauracji oraz Firm.
 3. Użytkownik ma możliwość założenia Konta i logowania się do niego za pośrednictwem swoich kont w zewnętrznych serwisach internetowych. W tym celu Użytkownik w ramach formularza Rejestracji lub formularza logowania do Konta wybiera opcję logowania przez jeden z zewnętrznych serwisów internetowych wskazanych w formularzu. Następnie Użytkownik wpisuje dane do logowania do konta lub profilu w wybranym przez siebie serwisie. Zalogowanie do konta lub profilu, o którym mowa w poprzednim zdaniu skutkuje założeniem Konta lub odpowiednio zalogowaniem się do Konta w Aplikacji.
 4. Warunkiem skorzystania z możliwości dokonania Rejestracji lub zalogowania do Konta w Aplikacji za pośrednictwem zewnętrznego serwisu internetowego jest posiadanie konta lub profilu w wybranym przez Użytkownika serwisie internetowym.
 5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. 
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Usług prezentowanych w Aplikacji jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 8. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 9. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 10. Konto Pracownika jest tworzone przez Usługodawcę na wniosek Firmy, z którą Usługodawca współpracuje w ramach Programu. Po stworzeniu Konta Pracownik loguje się do swojego Konta używając danych przekazanych mu przez Firmę.
 11. W ramach funkcjonalności dostępnych w Koncie Użytkownik ma możliwość przeglądania menu Restauracji i wyboru Posiłków w celu złożenia Zamówienia, dostępu do informacji o historii złożonych przez niego Zamówieniach, a także do powiadomień systemowych występujących w formie notyfikacji oraz do powiadomień o statusie Zamówienia. Powiadomienia są wyświetlane Użytkownikowi w Koncie. Powiadomienia systemowe informują Użytkownika o działaniu Aplikacji oraz działaniach możliwych do podjęcia w Aplikacji, a powiadomienia o statusie Zamówienia zawierają przekazane przez Restaurację wiadomości, dotyczące etapu realizacji złożonego Zamówienia. Restauracja, której Użytkownik złożył Zamówienie jest odpowiedzialna za treść powiadomienia o statusie Zamówienia, w tym ustalenie etapu realizacji tego Zamówienia.

VII. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W ramach posiadanego Konta Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia na Posiłek wybrany z menu prezentowanego przez Restaurację. Składając Zamówienie Użytkownik zawiera Umowę z Restauracją, w ramach której Restauracja zobowiązuje się do przygotowania i wydania Posiłku, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty oraz odbioru wydanego Posiłku. Restauracja może udostępniać również usługę dostawy Posiłku będącego przedmiotem Zamówienia na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach Programu, Pracownik składa Zamówienie w imieniu Usługodawcy. Zasady rozliczeń za Zamówienia złożone w imieniu Usługodawcy, a także adres i termin dostawy Posiłku określają indywidualne ustalenia Usługodawcy oraz Restauracji, a także Regulamin dla Restauracji.
 2. Szczegółowe informacje o Restauracjach, w których Użytkownik może złożyć Zamówienie oraz o Posiłkach, które Użytkownik może zamówić są dostępne w Koncie Użytkownika. W celu wyświetlenia informacji o Restauracjach, w których Użytkownik może złożyć Zamówienie, Użytkownik wpisuje adres dostawy Zamówienia.
 3. Ceny Posiłków oraz ewentualne koszty dostawy podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki w tym VAT i inne opłaty.
 4. Informacje o możliwości złożenia Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz Konta w Aplikacji mobilnej.
 6. W celu Zamówienia Posiłku, Użytkownik w ramach Konta wybiera Posiłek, który ma być przedmiotem Zamówienia oraz wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności adres dostawy i dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone Restauracji przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy.
 7. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w ramach powiadomień dostępnych w Koncie Użytkownika Restauracja prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z tą chwilą między Restauracją a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa.
 8. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 9. Metody płatności udostępniane przez Restauracje są ustalane Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Restauracji.
 10. W zależności od ustaleń, o których mowa w ppkt. 9 powyżej Użytkownik może dokonać płatności:
  1. za pomocą płatności elektronicznej – realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przekazaniu Użytkownikowi przez Restaurację potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Restaurację informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika,
  2. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze – realizacja Zamówienia zostanie dokonana po przekazaniu Użytkownikowi przez Restaurację potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Posiłek objęty Zamówieniem wydany zostanie przy odbiorze Zamówienia, po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 11. Restauracja, za pośrednictwem Aplikacji informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Restauracja wystosuje do Użytkownika, wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty Restauracja może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy świadczenia Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się w Aplikacji.
 2. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy z Restauracją, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Restauracji wykorzystując dane kontaktowe Restauracji wskazane w Aplikacji. Usługodawca nie pośredniczy w wykonywaniu odstąpienia od Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku:
  1. umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy świadczenia Usług.
 5. Użytkownik, który decyduje się na wykonanie Umowy poprzez doręczenie Zamówienia na adres, który wskazał podczas składania Zamówienia jest zobowiązany być obecnym pod wskazanym adresem w celu odbioru Zamówienia.
 6. Użytkownik, który decyduje się na wykonanie Umowy poprzez osobisty odbiór Zamówienia jest zobowiązany zgłosić się do punktu odbioru Zamówienia wskazanego w Aplikacji w terminie wskazanym przez Restaurację w Aplikacji.
 7. Reklamacje Użytkowników dotyczące Posiłków objętych Zamówieniem lub realizacji Umowy przez Restaurację winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wskazanych w Aplikacji.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Aplikacji;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Użytkownik może korzystać z informacji oraz innych treści prezentowanych w Aplikacji jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 11. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 12. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 13. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w Aplikacji lub w jakimkolwiek innym miejscu w Aplikacji, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 14. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Aplikacji, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 15. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
 16. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

IX. LICENCJA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji i Usług Aplikacji.
 3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
  2. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym, tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
  3. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 4. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres M-invest Marek Molski, ul. POW 64, 98-200 Sieradz, telefonicznie pod numerem: +48 42 214 45 35 lub na adres poczty elektronicznej: pomoc@e-catering.net
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Aplikacji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy świadczenia Usług, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje w Aplikacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, a Użytkownik powinien usunąć Aplikację ze swojego Urządzenia.
 6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowy świadczenia Usług w Aplikacji ulegają rozwiązaniu z chwilą upływu 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 7. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

Regulamin aplikacji mobilnej (PDF)